Algemene voorwaarden

Partylooxx hairstyling & visagie is gevestigd in Deventer OV en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08096731. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Partylooxx hairstyling & visagie en haar opdrachtgevers. Partylooxx hairstyling & visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 1: Algemeen 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen Partylooxx hairstyling & visagie en haar opdrachtgevers.

1.2 Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Partylooxx hairstyling & visagie in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Partylooxx hairstyling & visagie.

 

Artikel 2: Tarieven 

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9 of 21% BTW.

2.1 Partylooxx hairstyling & visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een   visagist / hairstylist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.

2.3 Voor (niet particuliere) werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 06:00 uur zal Partylooxx hairstyling & visagie 150% van het uurtarief berekenen.

2.4 Voor particuliere werkzaamheden van de visagist/hairstylist op feestdagen zal Partylooxx hairstyling & visagie een toeslag van €50,- berekenen.

2.5 Voor particuliere werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen voor 6:30 uur zal Partylooxx hairstyling & visagie een toeslag van €35,- per uur berekenen.      2.6 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt €15,- per 15 minuten.Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding 

3.1 De door Partylooxx hairstyling & visagie gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van €0,50 per kilometer boven de 25 kilometer retourrit voor particulieren en €0,50 voor overige opdrachten. Gerekend vanaf het correspondentieadres zijnde Beugelskamp 51, 7414 CS te Deventer op basis van de snelste route volgens Google Maps.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor rekening van de opdrachtgever zoals kosten voor vliegtickets en autohuur,  zoals ook overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Partylooxx hairstyling & visagie.

3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

3.4 Reistijdkosten: wanneer de reistijd langer dan 60 minuten is, worden er reistijdkosten berekend. Deze zijn € 9,- per 15 minuten.

 

Artikel 4: Totstandkoming boeking 

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Partylooxx hairstyling & visagie aanvaardt.

4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Partylooxx hairstyling & visagie alvorens een boeking te doen.

4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 1 (zegge één) maand mits nadrukkelijk anders vermeldt.

4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5: Betaling 

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/ overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 8 dagen na factuurdatum.

5.2 Opdrachten voor bruidskapsels en bruidsvisagie mogen ineens worden betaald en dienen uiterlijk een dag voor de trouwdag te zijn voldaan. Dit kan via een factuur of een betaalverzoek via de bank.

5.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

5.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Partylooxx hairstyling & visagie gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot 48 uur vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/ try-out is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/ try-out verschuldigd op basis van de geldende prijzen voor een try-out genoemd op de website van Partylooxx hairstyling & visagie www.partylooxx.nl. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. a) Bij annulering vanaf 48 uur tot aanvang van de opdracht 50%.

 

Artikel 7: Overmacht 

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Partylooxx hairstyling &visagie te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel & bruidsvisagie heeft Partylooxx hairstyling & visagie de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

7.2 Indien Partylooxx hairstyling & visagie door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Partylooxx hairstyling & visagie niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Partylooxx hairstyling & visagie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Partylooxx hairstyling & visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Partylooxx hairstyling & visagie kunnen worden toegerekend.

8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Partylooxx hairstyling & visagie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

8.3 Ondanks dat Partylooxx hairstyling & visagie dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Partylooxx hairstyling & visagie is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

 

Artikel 9: Privacy

9.1 Partylooxx hairstyling & visagie is transparant en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

9.2 Meer informatie kun je vinden in de Privacy verklaring

 

Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden 

10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite van Partylooxx hairstyling & visagie  te weten www.partylooxx.nl

10.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Partylooxx hairstyling & visagie bestaat is Nederlands recht van toepassing. Versie: 01-10-2021.